Ilmoittajien tyytyväisyys tutkimuksessa

Savon Sanomat teetti vuodenvaihteessa 2014 asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa ilmoittaja-asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä paikantaa kehittämistä vaativia kohteita. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen vastasi 106 Savon Sanomat Oy:n asiakasta.

Savon Sanomat suosittu ilmoitusväline

Savon Sanomat on pääasiallinen ilmoitusväline 51 prosentille vastanneista ilmoittaja-asiakkaista. 43 prosenttia käyttää lehteä muun markkinoinnin tukena ja 6 prosenttia vastaajista kokee, että lehdessä ilmoittelulla on vain vähäinen merkitys muihin panostuksiin nähden. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoittaa Savon Sanomissa vähintään kerran kuukaudessa.

62 prosenttia vastaajista pitää Savon Sanomien kilpailukykyä mainosvälineenä hyvänä ja 34 prosenttia keskinkertaisena. Henkilösuhteet ovat hyvällä tasolla, 80 prosenttia vastaajista arvioi ne hyviksi ja 19 prosenttia keskinkertaisiksi.

Savon Sanomien suosittelemista kysyttäessä vastausten keskiarvoksi muodostui 8,0 asteikolla 1-10, jossa 1 = en suosittelisi ja 10 = suosittelisin varmasti. 42 prosenttia vastaajista antoi arvosanaksi kiitettävän 9 tai 10. 36 prosenttia on jo suositellut Savon Sanomia kollegoilleen.

Lupausten pitäminen on yhteistyön avaintekijä

Vastaajien mukaan toimialan yritysten toiminnassa on tärkeintä myyjän lupausten pitäminen, laadukas tai virheetön lopputulos sekä nopea reagointi ongelmatilanteissa.

Vastaajat kokevat Savon Sanomien myös onnistuneen erinomaisesti tärkeimmiksi koetuissa tekijöissä. Parhaimmat arvosanat Savon Sanomat saa myyjän lupausten pitämisestä, laadukkaasta tai virheettömästä lopputuloksesta sekä virhetilanteiden hoitamisesta.